Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR)

Over de MR

In de MR zitten 5 personeelsleden, 3 ouders en 2 leerlingen. Zij bestuderen ongeveer zes keer per jaar alle veranderingen en ontwikkelingen binnen de school. In sommige gevallen mogen zij deze alleen van advies voorzien, in sommige gevallen moet de MR instemming verlenen voor de verandering. De ouders hebben hierover contact met andere ouders in de oudervereniging, de leerlingen hebben contact met andere leerlingen in de leerlingenraad. De MR is te bereiken via mr@stgs.nl

Leerlingenraad

De leerlingenraad is samengesteld uit klassenvertegenwoordigers. Namens elke klas is er één vertegenwoordiger. Een van de leerlingen is voorzitter. Tijdens de vergadering overleggen de klassenvertegenwoordigers met elkaar over alles wat op school gebeurt en kunnen vragen en adviezen bij de schoolleiding neerleggen.

Oudervereniging (OV)

De oudervereniging heeft tot doel de binding tussen school, ouders en leerlingen te bevorderen. Alle ouders met een kind op het Stedelijk Gymnasium Schiedam zijn automatisch lid van de Oudervereniging. De (vrijwillige) contributie bedraagt 12 euro per kind per schooljaar. Met deze gelden proberen wij de schooltijd van uw kind(eren) nèt wat leuker en leerzamer te maken. Het bestuur van de Oudervereniging vergadert zes keer per jaar. De verslagen van deze vergaderingen worden gepubliceerd op de website. Verantwoording wordt afgelegd in de jaarlijkse digitale Algemene Leden Vergadering (ALV). De OV is te bereiken via ov@stgs.nl

Klankbordgroep ouders

Ouders kunnen ook worden uitgenodigd om deel te nemen aan een klankbordgroep, die over bepaalde onderwerpen in gesprek gaat met de schoolleiding. Ouders ontvangen daartoe een aparte uitnodiging. Naast het gespreksonderwerp is er ook gelegenheid voor ouders om zelf zaken in te brengen.