Aanmeldingsprocedure
stgs_placeholder.jpg

Aanmeldingsprocedure

Natuurlijk hebben wij er heel veel zin in om uw zoon of dochter een mooie schooltijd te bezorgen. Toch is er aan de inschrijving wel een aantal regels verbonden:

  1. Leerlingen met een enkelvoudig VWO advies zijn toelaatbaar. Via een formulier op de website kunnen ouders zich inschrijven voor een aanmeldgesprek en daarbij een eerste en tweede voorkeursdatum en tijdstip aangeven. Aanmeldgesprekken vinden plaats tussen woensdag 15 en zaterdag 18 maart 2017. Ouders ontvangen na inschrijving een definitieve uitnodiging. Zij downloaden voorafgaand aan het gesprek het aanmeldingsformulier van de site en nemen dit ingevuld mee samen met het advies van de basisschool.
  2. Leerlingen met een gemengd HAVO/VWO advies die, samen met hun ouders, van mening zijn dat gymnasiaal onderwijs toch het meest passende onderwijs voor hen is, kunnen zich via het formulier op de website inschrijven voor een aanmeldgesprek. Wij gaan graag met deze leerlingen in gesprek en plaatsen hen op de lijst met voorwaardelijke aanmeldingen. Wanneer de CITO uitslag of een andere door het ministerie van OCW erkende toets daartoe aanleiding geeft kunnen de leerlingen, na overleg met de basisschool, alsnog toelaatbaar zijn. Deze leerlingen zullen zich ook moeten aanmelden bij een school waar het advies HAVO/VWO wel tot rechtstreekse toelating leidt.
  3. Ouders waarvan de kinderen extra ondersteuning in het basisonderwijs hebben ontvangen, melden dit onverwijld tijdens het aanmeldgesprek en maken er melding van op de daartoe geëigende plaats op het aanmeldformulier.
  4. Ouders waarvan de kinderen nog geen extra ondersteuning in het basisonderwijs hebben ontvangen, maar waarvan de reële verwachting bestaat dat die extra ondersteuning wel noodzakelijk is, melden dit onverwijld tijdens het aanmeldgesprek en maken er melding van op de daartoe geëigende plaats op het aanmeldformulier.
  5. Ouders, die melden dat hun kinderen extra ondersteuning nodig hebben, ontvangen uiterlijk 22 april 2017 uitsluitsel of de school deze extra ondersteuning kan bieden of dat een andere (reguliere) school meer passende ondersteuning kan bieden.
  6. Als ouders bij aanmelding ten onrechte geen melding maken van een extra ondersteuningsbehoefte behoudt de school zich het recht voor om de betrokken leerling niet op school toe te laten.
  7. De school biedt extra ondersteuning aan (hoog) begaafde leerlingen met daarnaast leer- en gedragsproblemen, de zogenaamde twice exceptionals. De capaciteit om deze leerlingen op te vangen is echter beperkt tot maximaal vier nieuwe leerlingen op jaarbasis. Als dit maximum bereikt is, zijn nieuwe leerlingen uit deze categorie niet toelaatbaar.

 

Mocht u vragen hebben over de inschrijving of het schooladvies voor uw zoon of dochter dan kunt u per email contact opnemen met mevrouw Meerbach, teamleider 1-2.

e-mail: s.meerbach@stgs.nl